ชื่อ - นามสกุล :นางจันทาสี มีธรรม
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :