ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิสมัย ผิวขำ
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานด้านสารบรรณ
หน้าที่หลัก :งานด้านสารบรรณส่วนการคลัง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานด้านสารบรรณส่วนการคลัง