หัวหน้าส่วนราชการ :: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

นางพิศมัย คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:0935385178 Pisamai_potae@hotmail.com


นางพิศมัย คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:0935385178 Pisamai_potae@hotmail.com


นางพิศมัย คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:0935385178 Pisamai_potae@hotmail.com


นางวรรณภา บุญล้อม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-2865447 -


นางอุทุมพร บุริภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:081-2603563 -


นางวรรณภา บุญล้อม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-2865447 -


นางอุทุมพร บุริภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:081-2603563 -


นางวรรณภา บุญล้อม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-2865447 -


นางอุทุมพร บุริภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:081-2603563 -


นายกิตติชัย คนตรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:- -


นางสัชชนา ปะมา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:- -


นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีสาพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:- -


นายกิตติชัย คนตรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:- -


นางสัชชนา ปะมา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:- -


นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีสาพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:- -


นายกิตติชัย คนตรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:- -


นางสัชชนา ปะมา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:- -


นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีสาพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:- -หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย