สำนักปลัด :: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

นางพิศมัย คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางพิศมัย คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางพิศมัย คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางอุทุมพร บุริภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางธัญพร เทพแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:- -


จ่าเอกวิศิษฐ์ ศรีไชย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นายวิทยา คล่องดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวชฎาพร ศรีวิคุณ
ปฏิบัติหน้าที่ งานด้านธุรการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางอุทุมพร บุริภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางธัญพร เทพแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:- -


จ่าเอกวิศิษฐ์ ศรีไชย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นายวิทยา คล่องดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวชฎาพร ศรีวิคุณ
ปฏิบัติหน้าที่ งานด้านธุรการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางอุทุมพร บุริภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางธัญพร เทพแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:- -


จ่าเอกวิศิษฐ์ ศรีไชย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นายวิทยา คล่องดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวชฎาพร ศรีวิคุณ
ปฏิบัติหน้าที่ งานด้านธุรการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวอัจฉรา คนกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวอภิรมย์ สลางสิงห์
ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยงานจัดทำแผน
สำนักปลัด
โทร:- -


นายนิวัฒน์ นามบุตร
ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:- -


นายสุทา ศรีจันทร์
ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวอัจฉรา คนกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวอภิรมย์ สลางสิงห์
ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยงานจัดทำแผน
สำนักปลัด
โทร:- -


นายนิวัฒน์ นามบุตร
ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:- -


นายสุทา ศรีจันทร์
ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวอัจฉรา คนกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวอภิรมย์ สลางสิงห์
ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยงานจัดทำแผน
สำนักปลัด
โทร:- -


นายนิวัฒน์ นามบุตร
ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:- -


นายสุทา ศรีจันทร์
ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
สำนักปลัด
โทร:- -หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย