กองช่าง :: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

นายกิตติชัย คนตรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
กองช่าง
โทร:0988986385 -


นายกิตติชัย คนตรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
กองช่าง
โทร:0988986385 -


นายกิตติชัย คนตรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
กองช่าง
โทร:0988986385 -


นายปรีชา พยอม
ผู้ช่วยช่างโยธา
กองช่าง
โทร:- -


นางสาวรัตนภรณ์ เกชิต
ปฏิบัติหน้าที่งานด้านสารบรรณ
กองช่าง
โทร:- -


นายปรีชา พยอม
ผู้ช่วยช่างโยธา
กองช่าง
โทร:- -


นางสาวรัตนภรณ์ เกชิต
ปฏิบัติหน้าที่งานด้านสารบรรณ
กองช่าง
โทร:- -


นายปรีชา พยอม
ผู้ช่วยช่างโยธา
กองช่าง
โทร:- -


นางสาวรัตนภรณ์ เกชิต
ปฏิบัติหน้าที่งานด้านสารบรรณ
กองช่าง
โทร:- -หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย